Veilig voelen

Veilig voelen

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Als het vermoeden bestaat dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De Meldcode is te vinden op de portal.

Veiligheidsplan
Bovenburen is een veilige school. Dit betekent dat leerlingen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel veilig zijn en zich ook veilig voelen. Het veiligheidsplan ligt ter inzage op de administratie en/of in de mediatheek of is te vinden op de portal. Een onderdeel van het veiligheidsplan is het anti-pestprotocol.

Vertrouwenspersonen
Voor uitzonderlijke gevallen kent onze school interne en externe vertrouwenspersonen. De namen van deze vertrouwenspersonen zijn te vinden op de portal van het Dollard College. Onder het kopje ‘Wie helpen je’ leest u meer over vertrouwenspersonen.