Ondersteuning

Ondersteuning

Ondersteuningsprofiel passend onderwijs
Om duidelijk te maken welke ondersteuning de school kan bieden, is een ondersteuningsprofiel opgesteld. Deze ondersteuning omvat twee niveaus: de basisondersteuning en extra ondersteuning. De basisondersteuning beschrijft het niveau dat van alle scholen uit het samenwerkingsverband verwacht wordt. De afspraken over de invulling van de basisondersteuning worden op het niveau van het samenwerkingsverband gemaakt en gelden voor alle deelnemende scholen.

De extra ondersteuning beschrijft de specifieke mogelijkheden van individuele scholen, die verder gaan dan de afspraken die gemaakt zijn over de basisondersteuning. De school kan hiervoor arrangementen aanvragen bij het samenwerkingsverband. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zal de school een ontwikkelingsperspectief opstellen. Hierin wordt in elk geval de uitstroombestemming benoemd en de onderbouwing daarvan. Ook wordt de te bieden ondersteuning omschreven.

Vestiging Bovenburen heeft een ondersteuningsplan waarin uitgebreid alle ondersteuning en de organisatie van deze ondersteuning omschreven staat. Het ondersteuningsplan is terug te vinden op het portaal van het Dollard College: Mijn Dollard College.

Verwijsindex voor risicojongeren (VIR)
Het Dollard College neemt deel aan de landelijke verwijsindex voor risicojongeren. De VIR is een digitaal systeem dat risicosignalen van hulpverleners over jongeren (tot 23 jaar) bij elkaar brengt. Door de meldingen in de verwijsindex weten hulpverleners sneller of een kind ook bekend is bij een collega, zodat zij kunnen overleggen over de beste aanpak. Dankzij de verwijsindex blijft elke jongere in beeld en kunnen hulpverleners elkaar informeren en hun activiteiten op elkaar afstemmen.

Rebound Wieder
Voor leerlingen die niet opgevangen kunnen worden binnen de reguliere klassen heeft het Dollard College een aparte opvang geregeld; Wieder. Eventuele plaatsing van leerlingen wordt geregeld door het Begeleiding en Ondersteuningsteam (BOT). Lees hier alles over Wieder