Klachtenregeling

Wanneer leerlingen of ouders/verzorgers een klacht hebben, zullen zij dit in de meeste gevallen kunnen bespreken en oplossen met docent, mentor of de schoolleiding. Soms lukt dat niet. Zo’n klacht kan gaan over zaken als seksuele intimidatie, gevoelens van onveiligheid of bedreiging. Dan kan een formele klacht worden voorgelegd aan het College van Bestuur of bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC), waarbij het Dollard College is aangesloten. In alle gevallen kunnen leerlingen en ouders/verzorgers gebruik maken van onze klachtenregeling. Deze ligt ter inzage bij de administratie en is te vinden op de portal.

Contactpersoon

In de klachtenregeling zijn de formele spelregels vastgelegd voor het afhandelen van een klacht. Hierbij kunt u een beroep doen op de contactpersoon. De contactpersoon is voor leerlingen en ouders/verzorgers, maar ook voor medewerkers van de school, het eerste aanspreekpunt voor klachten. De contactpersoon zal de klager aanhoren en begeleiden bij verdere stappen en de klager zo nodig doorverwijzen naar de externe vertrouwenscontactpersoon, die niet in dienst staat van de school. Dit is de heer J. Wibbens. Er is ook een mogelijkheid om klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld centraal te melden. Hiervoor kunt u bellen met het meldpunt vertrouwensinspecteurs.

Externe vertrouwenspersoon de heer J. (Jan) Wibbens
Postbus 13
9530 AA Borger
tel: 085-1055055 of mobiel 06-53697150
j
an@hetvb.nl

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
Tel. 0900 111 31 11 (lokaal tarief)

College van Bestuur van het Dollard College
Postbus 17
9700 AA Groningen
Tel.(secretariaat) 050 5292929
cvb@onderwijsgroepnoord.nl